RSS Reset
22

Oppo Joy Plus – R1011

  Phiên bản: R1011EX_11.A.09_INT_009_160416 Dung lượng: 850MB Ngày phát hành: 2016-05-09 1. Nâng cao tính ổn định của hệ thống. 2. Thêm chức năng quét virus. R1011EX_11_A.02_OTA_INT_002_all_150408_logo_2.zip R1011EX_11_A.04_OTA_INT_004_all_150424.zip R1011EX_11_A.06_OTA_INT_006_all_150718.zip R1011EX_11_A.07_OTA_INT_007_all_150918_logo.zip R1011EX_11_A.08_OTA_INT_008_all_160112.zip R1011EX_11_A.09_OTA_INT_009_all_160416_logo.zip