RSS Reset

OPPO R7s

Phiên bản:
R7sfEX_11_160421
Dung lượng:
1,3G
Ngày phát hành:
2016-05-13
1.Thêm chức năng quét virus.
2.Giải quyết vấn đề dữ liệu thời tiết hiển thị bất thường ở một số thành phố.
3. Giải quyết vấn đề về hiển thị biểu tượng trong danh bạ Whatsapp.
  1. R7sfEX_11_OTA_005_all_201511191402.zip
  2. R7sfEX_11_OTA_006_all_201512101004.zip
  3. R7sfEX_11_OTA_008_all_201601280924.zip
  4. R7sfEX_11_OTA_009_all_201602242001.zip
  5. R7sfEX_11_OTA_010_all_201604211919.zip

 DOWNLOAD 


Comments

comments

No comments yet.

Leave a Comment