RSS Reset

Oppo Neo 5 – 1201 (8GB – 16GB)

Phiên bản:
1201EX_11.A.14_160427
Dung lượng:
971MB
Ngày phát hành:
2016-05-14
1. Thêm chức năng quét virus.
2. Giải quyết vấn đề hiển thị biểu tượng trong danh bạ WhatsApp.
Phiên bản:
1201EX_A_11_160127
Dung lượng:
925MB
Ngày phát hành:
2016-01-27
Tăng cường tính ổn định hệ thống
  1. 1201EX-A_11_OTA_003_all_201601270030.16G.zip
  2. 1201EX_11.A.04_OTA_INT_004_all_150602.zip
  3. 1201EX_11.A.06_OTA_INT_006_all_150709.zip
  4. 1201EX_11.A.09_OTA_INT_009_all_150831.zip
  5. 1201EX_11.A.10_OTA_INT_010_all_150923.zip
  6. 1201EX_11.A.11_OTA_INT_011_all_151020.zip
  7. 1201EX_11.A.12_OTA_INT_012_all_160123.zip
  8. 1201EX_11.A.13_OTA_INT_013_all_160302.zip
  9. 1201EX_11.A.14_OTA_INT_014_all_160427.zip

 DOWNLOAD 


Comments

comments

No comments yet.

Leave a Comment