RSS Reset

Oppo Joy Plus – R1011

 

Phiên bản:
R1011EX_11.A.09_INT_009_160416
Dung lượng:
850MB
Ngày phát hành:
2016-05-09
1. Nâng cao tính ổn định của hệ thống.
2. Thêm chức năng quét virus.
  1. R1011EX_11_A.02_OTA_INT_002_all_150408_logo_2.zip
  2. R1011EX_11_A.04_OTA_INT_004_all_150424.zip
  3. R1011EX_11_A.06_OTA_INT_006_all_150718.zip
  4. R1011EX_11_A.07_OTA_INT_007_all_150918_logo.zip
  5. R1011EX_11_A.08_OTA_INT_008_all_160112.zip
  6. R1011EX_11_A.09_OTA_INT_009_all_160416_logo.zip

 DOWNLOAD 


Comments

comments

No comments yet.

Leave a Comment